0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— w ponie­dzia­łek – rocz­ni­cę poświę­ce­nia Bazy­li­ki Laterańskiej;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościoła;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na z Tour, bisku­pa. Ten dzień to rów­nież Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 oraz wie­czo­rem o godz. 18.30;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Joza­fa­ta, bisku­pa i męczennika;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­tych Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Polski.

2. Ogra­ni­cze­nia epi­de­micz­ne spra­wia­ją, że na modli­twie w bazy­li­ce Mariac­kiej mogą w jed­nym cza­sie prze­by­wać 144 oso­by. Pomi­mo tych utrud­nień codzien­nie odpra­wia­my dwa­na­ście Mszy świę­tych, przez cały dzień peł­ni­my posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le, w kapli­cy Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Modli­my się za nasze mia­sto, za Ojczy­znę i świat o usta­nie epi­de­mii i ochro­nę zdro­wia. Para­fia nie­prze­rwa­nie, poprzez zespół cha­ry­ta­tyw­ny udzie­la pomo­cy potrze­bu­ją­cym. W bazy­li­ce trwa­ją pra­ce kon­ser­wa­tor­skie. Z rado­ścią rów­nież infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy tego­rocz­ne pra­ce przy kapli­cy Ogroj­co­wej znaj­du­ją­cej się przy koście­le św. Bar­ba­ry. Pod­czas dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich po raz pierw­szy spe­ne­tro­wa­no kryp­tę rodzi­ny Schwa­rzów. Jed­no­cze­śnie, prze­pro­wa­dzi­li­śmy odbiór kolej­ne­go eta­pu prac wcho­dzą­cych w zakres wie­lo­let­nie­go zada­nia pro­wa­dzo­ne­go wraz z Spo­łecz­nym Komi­te­tem Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa pod nazwą „Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich”. Dzia­ła­nia reno­wa­cyj­ne obję­ły przy­bu­dów­ki baro­ko­we przy ścia­nie połu­dnio­wej pre­zbi­te­rium. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com naszej para­fii za oka­za­ne wspar­cie w pro­wa­dzo­nych zadaniach.

3. Dzię­ku­je­my za zło­żo­ne w zakry­stii ofia­ry wypo­min­ko­we. Modli­tew­na tro­ska o naszych zmar­łych jest szcze­gól­nym zna­kiem miło­sier­dzia, jakie może­my im ofia­ro­wać. Za zmar­łych, powie­rzo­nych naszej pamię­ci modli­my się w naszej bazylice:
— przez cały rok spra­wu­je­my tra­dy­cyj­ne modli­twy za zmar­łych kra­ko­wian w każ­dą nie­dzie­lę o 11:00;
— wspo­mi­na­my zmar­łych w cza­sie wypo­mi­nek listopadowych;
— modli­my się za zmar­łych pod­czas koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek każ­de­go miesiąca;
— za zmar­łych kra­ko­wian odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w każ­dą 1. nie­dzie­lę miesiąca.

4. Woje­wo­da Mało­pol­ski zachę­ca do włą­cze­nia się w orga­ni­zo­wa­nie tzw. szpi­ta­li tym­cza­so­wych dla osób cho­rych na COVID 19. O pomoc pro­sze­ni są leka­rze, pie­lę­gniar­ki, ratow­ni­cy i opie­ku­no­wie medycz­ni, salo­we, pra­cow­ni­cy obsłu­gi tech­nicz­nej i tech­ni­cy elek­tro­ra­dio­lo­gii oraz inne oso­by posia­da­ją­ce pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje w zakre­sie pomo­cy medycz­nej (przed­sta­wi­cie­le służb mun­du­ro­wych, stu­den­ci, har­ce­rze i wolon­ta­riu­sze). Wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje oraz for­mu­larz kon­tak­to­wy znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Mało­pol­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Kra­ko­wie (www​.muw​.pl).