0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

12 listo­pa­da 2023 r.

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, pierw­szych męczen­ni­ków Pol­ski;
‑we wto­rek zapra­sza­my na mszę świę­tą w inten­cji Ojczy­zny o godz. 11.00;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczennicy.

2. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzi­li Świa­to­wy Dzień Ubo­gie­go, w tym roku pod hasłem: Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka (Tb 4,7). Zapra­sza­my na mszę świę­tą o godz. 15.00 pod prze­wod­nic­twem ks. abpa Mar­ka Jędraszewskiego.

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Nawrócenie św. Katarzyny przez pustelnika, fot. P. Gąsior