0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach kaza­nia gło­si ks. Jacek Krze­mień w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych, przy drzwiach przy wyj­ściu z bazy­li­ki rów­nież będzie moż­na wes­przeć ten cel – za wszel­kie dat­ki skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się bądź dziś włą­czą się pod­czas kwe­sty w orga­ni­za­cję Dnia Ubogich.

2. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Salo­mei. O 16.30 w bazy­li­ce Ojców Fran­cisz­ka­nów oraz o 17.00 w koście­le św. Andrze­ja przy ul. Grodz­kiej uro­czy­sta Msza w 750. rocz­ni­cę śmier­ci pierw­szej w Pol­sce klaryski;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go. O 18.30 Msza za zmar­łych pole­co­nych w wypominkach;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii. O godz. 16.00 Msza św. w inten­cji Obroń­ców Lwo­wa. Po Mszy św. o godz. 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my do sal­ki kate­che­tycz­nej na spo­tka­nie z Toma­szem Jędrze­jew­skim – naszym piel­grzy­mem do San­tia­go de Com­po­ste­la, któ­ry opo­wie o swo­jej czte­ro­mie­sięcz­nej wędrówce;
‑w sobo­tę wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja Dung – Lac oraz Towa­rzy­szy. W cer­kwi pra­wo­sław­nej przy ul. Szpi­tal­nej obcho­dy Jubi­le­uszu 100-lecia para­fii. Wspól­no­ta Pana­ma zapra­sza na 11. spo­tka­nie panam­skie, któ­re gro­ma­dzi mło­dych z całej Archi­die­ce­zji, wyjeż­dża­ją­cych do Pana­my. Przed Mszą św. wie­czor­ną mło­dzież popro­wa­dzi ado­ra­cje i różaniec;

3. Z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my, że w klasz­to­rze Sióstr Domi­ni­ka­nek na Gród­ku zmar­ła w wie­ku 110 lat Sio­stra Cecy­lia Roszak. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we pla­no­wa­ne są na czwar­tek. Pole­caj­my zmar­łą naj­star­szą Domi­ni­kan­kę w naszych modlitwach…