0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach kaza­nia gło­si o. Waw­rzy­niec Jawor­ski OFM w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych – za wszel­kie dat­ki skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się, bądź dziś włą­czą się pod­czas kwe­sty w orga­ni­za­cję Dnia Ubogich.

2. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Salo­mei. O 18.30 Msza za zmar­łych pole­co­nych w wypominkach;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP. Sio­stry Pre­zent­ki obcho­dzą Uro­czy­stość Patro­nal­ną pod­czas Mszy o godz. 18.00 w koście­le przy ul. św. Jana;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii. O godz. 17.00 Msza św. w inten­cji Obroń­ców Lwowa;

3. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.