0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

33. Niedziela Zwykła

33. Niedziela Zwykła

1. „Wycią­gnij rękę do ubo­gie­go!”- pod tym hasłem już po raz czwar­ty odby­wa się w tym roku Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Pomi­mo trwa­ją­cej pan­de­mii papież Fran­ci­szek pyta nas w Orę­dziu: „Co może­my zro­bić, aby wyeli­mi­no­wać lub przy­naj­mniej zmniej­szyć jej mar­gi­na­li­za­cję i cier­pie­nie?”.  Wspól­nej modli­twie w bazy­li­ce Mariac­kiej o godz. 13.00 prze­wod­ni­czyć będzie tra­dy­cyj­nie abp Marek Jędra­szew­ski. Po Eucha­ry­stii nastą­pi roz­strzy­gnię­cie pierw­szej edy­cji kon­kur­su Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, „Bło­go­sła­wie­ni Miło­sier­ni 2020”, któ­re­go celem jest wyróż­nie­nie i nagro­dze­nie zaan­ga­żo­wa­nia oraz cięż­kiej pra­cy orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych, nio­są­cych pomoc oso­bom naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich to wspól­na modli­twa, ale tak­że kon­kret­na mate­rial­na pomoc. Po zakoń­cze­niu Mszy św. w koście­le Mariac­kim potrze­bu­ją­cy otrzy­ma­ją żyw­ność w for­mie tzw. „Pacz­ki w Sta­rym Mie­ście”, któ­rą na ul. Szpi­tal­nej roz­da­wać będą sio­stry duchacz­ki. Dodat­ko­wo Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, przy wspar­ciu Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia, wyda ponad 200 cie­płych posił­ków i roz­da­wać będzie ubo­gim her­ba­tę. Tak­że sio­stry alber­tyn­ki będą wspie­rać potrze­bu­ją­cych roz­da­jąc cie­płe buty na zimę oraz posił­ki. Z oka­zji 4. Świa­to­we­go Dni Ubo­gich w punk­tach pomo­cy wspie­ra­ją­cych ludzi dotknię­tych bie­dą oraz kry­zy­sem bez­dom­no­ści roz­da­wa­ne będą kub­ki ter­micz­ne oraz maseczki.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, dzie­wi­cy i męczennicy;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie bł. Salo­mei, zakon­ni­cy. W tym dniu na Mszy św. o godz. 17.00 będzie udzie­la­ny doro­słym Sakra­ment Bierzmowania;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, kapłana;
— w sobo­tę – Ofia­ro­wa­nie NMP;
— w przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta zakoń­czy­my rok litur­gicz­ny. Za tydzień o godz. 17.00 będzie dodat­ko­wa Msza świę­ta w inten­cji Orląt Lwow­skich z oka­zji 102. rocz­ni­cy Obro­ny Lwo­wa. Wraz z orga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej patrio­tycz­nej modlitwy.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że wkra­cza­my w kolej­ny etap prac przy orga­nach głów­nych. W tym tygo­dniu dotrą do nas pozo­sta­łe ele­men­ty instru­men­tu, w tym meta­lo­we pisz­czał­ki i nowy stół gry fir­my Rie­ger z Austrii. Jed­no­cze­śnie będą kon­ty­nu­owa­ne pra­ce pozłot­ni­cze pro­spek­tu organowego.

4. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.