0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

34. Niedziela Zwykła — Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

34. Niedziela Zwykła — Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w orga­ni­za­cję Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Dzię­ku­je­my Insty­tu­cjom Samo­rzą­do­wym i Poza­rzą­do­wym, Poli­cji, Stra­ży Pożar­nej oraz Stra­ży Miej­skiej, Miej­skie­mu Ośrod­ko­wi Pomo­cy Spo­łecz­nej, Arcy­brac­twu Miło­sier­dzia NMP Bole­snej, Dzie­łu Pomo­cy św. Ojca Pio, Wolon­ta­riu­szom, Ani­ma­to­rom oraz Kapła­nom, Kle­ry­kom, Bra­ciom Zakon­nym i Sio­strom, a tak­że wszyst­kim wspie­ra­ją­cym poprzez ofia­ry do skar­bon – zło­żo­no 3.713 zł – Bóg zapłać.

2. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Przej­rzyj!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w sobo­tę – świę­to św. Andrze­ja. O godz. 14.30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go z naszej para­fii w koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. św. Jana. O godz. 18.00 zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki na pierw­sze adwen­to­we nie­szpo­ry chó­ral­ne. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy wraz z zespo­łem wokal­nym bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Marialis:
— w następ­ną nie­dzie­lę — modli­twa wypo­min­ko­wa za zmar­łych o godz. 11.00 i Msza w ich intencji;

3. Cari­tas Pol­ska zapo­wie­dzia­ło dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. W zakry­stii moż­na naby­wać świe­ce i opłat­ki na wigi­lij­ny stół oraz kalen­darz mariac­ki na kolej­ny rok i naj­now­sze publi­ka­cje poświę­co­ne bazylice.

4. Nie­dzie­la dzi­siej­sza jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Za tydzień roz­po­czy­na się Adwent, litur­gicz­ne przy­go­to­wa­nie do Świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go. Rora­ty odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie od przy­szłej nie­dzie­li przez cały Adwent o godz. 7. 00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.