0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

34. Niedziela Zwykła

34. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
‑dziś – wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej;
‑w ponie­dzia­łek – na Mszy o godz. 9.00 w inten­cji Mało­pol­ski i jej miesz­kań­ców modlić się będą przed­sta­wi­cie­le Sej­mi­ku Województwa;
‑we wto­rek – o 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;
‑w czwar­tek – po Mszy św. o 18.30 wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Nie do ode­bra­nia!”;
‑w pią­tek – świę­to św. Andrze­ja;
‑w sobo­tę – Dzień Sku­pie­nia dla osób żyją­cych w nie­sa­kra­men­tal­nych związ­kach w koście­le Miło­sier­dzia Boże­go – na Wzgó­rzach Krze­sła­wic­kich o godz. 16.15;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza w int. zmar­łych pole­ca­nych w para­fial­nych wypo­min­kach;

2. Pod­czas kwe­sty w ubie­głą nie­dzie­lę zebra­no kwo­tę 7.110 zł z prze­zna­cze­niem na cele cha­ry­ta­tyw­ne w Para­fii oraz orga­ni­za­cję Dnia Ubo­gich. Zaś do skar­bon w bazy­li­ce skła­da­li­śmy w ostat­nim cza­sie ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych. Zło­żo­no 2.634 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

3. Miło nam poin­for­mo­wać, że zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis uświet­ni 1 grud­nia otwar­cie Kapli­cy Pol­skiej w kate­drze Notre-Dame w Pary­żu. Kapli­ca jest wotum z oka­zji odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, a znaj­dą się w niej reli­kwie św. Jana Paw­ła II oraz wize­ru­nek Mat­ki Bożej z Jasnej Góry.

4. Cari­tas Pol­ska zapo­wie­dzia­ło dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. W zakry­stii moż­na naby­wać świe­ce na wigi­lij­ny stół.

5. Nie­dzie­la dzi­siej­sza jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Za tydzień roz­po­czy­na się Adwent, litur­gicz­ne przy­go­to­wa­nie do Świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go. Rora­ty odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie od przy­szłej nie­dzie­li przez cały Adwent o godz. 7. 00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.