0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

• dziś będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. oraz moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi o godz. 13.00. Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomo­cy samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym;

• w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego;

• we wto­rek — świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;

• w śro­dę – świę­to św. Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana 7 uro­czy­sto­ści odpustowe;

• w czwar­tek – świę­to św. Mło­dzian­ków, męczen­ni­ków. Mło­dzież ze wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” zapra­sza na Msze św. o 18.30, a po niej na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „OdNo­wa”;

• w sobo­tę o godz. 18.00 chór „Hasło” zapra­sza na kon­cert kolęd oraz do wol­nej modli­twy pod­czas Mszy św. wieczornej;

• w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. O godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2017 roku. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 20.00;

2. Sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii roz­pro­wa­dza­ją świe­ce Cari­tas i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz. Zachę­ca­my rów­nież do naby­cia naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Panny…”.

3. Przez cały tydzień do spe­cjal­nie ozna­czo­nych skar­bon wspie­ra­li­śmy ofia­ra­mi Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski – zebra­no ponad 700 zł. Przy tej oka­zji mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA dzię­ku­je za ofia­ry w kwo­cie 2968 zł zło­żo­ne przy roz­pro­wa­dza­niu opłat­ków. Za oka­za­ną hoj­ność skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

4. Do 20 stycz­nia 2018 roku będą trwać wśród miesz­kań­ców Para­fii Mariac­kiej wybo­ry do Rady Para­fial­nej nowej, trzy­let­niej kaden­cji. Głos będzie moż­na oddać na dostar­czo­nych w cza­sie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej kar­tach. Pole­ca­my wszyst­kim wier­nym tro­skę o naszą wspólnotę.