0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. Trwa­my w prze­ży­wa­niu jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce. Wśród licz­nych dro­go­cen­nych wotów poja­wił się ten ostat­ni dar – wotum ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, szcze­ro­zło­ty krzyż pek­to­ral­ny św. Jana Paw­ła II, któ­ry przy­ozdo­bił jak ufa­my na zawsze sukien­kę koro­no­wa­ne­go wize­run­ku Maryi przed któ­rym sto­imy. Z ser­ca dzię­ku­je­my za ten jesz­cze jeden wyraz wię­zi oso­by świę­te­go papie­ża z Kra­ko­wem i naszą bazyliką.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi do godz. 12.00, Mszy o 18.30 nie będzie! Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym;
‑we wto­rek – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego;
-w śro­dę – świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;
-w czwar­tek – świę­to św. Jana. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Pokój do wzię­cia!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana 7 uro­czy­sto­ści odpustowe;
‑w pią­tek – świę­to św. Mło­dzian­ków;
-w sobo­tę o godz. 19.30 zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek w wyko­na­niu Rze­mieśl­ni­cze­go Towa­rzy­stwa Śpie­wac­kie­go ”Hasło” i Lidii Jazgar z zespo­łem Galicja;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józefa.

3. Od 27 grud­nia roz­po­czy­na­my kolę­dę. Jej plan będzie suk­ce­syw­nie wywie­sza­ny w gablo­cie oraz na stro­nie internetowej.

4. Przez cały tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy bied­nych i potrze­bu­ją­cych – zebra­no ponad 700 zł. Zaś na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie z Nun­cja­tu­ry Apo­stol­skiej w Pol­sce za prze­ka­za­ny dar, któ­ry zosta­nie prze­ka­za­ny na pomoc dzie­ciom w Ruandzie.