0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do wtor­ku o godz. 7.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek — Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi do godz. 12.00. Mszy o 18.30 nie będzie! Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym;
‑w śro­dę – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go;
‑w czwar­tek – świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;
-w pią­tek – świę­to św. Jana. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana uro­czy­sto­ści odpustowe;
‑w sobo­tę – świę­to św. Mło­dzian­ków;
-w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa;

3. Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom.
Świe­ce opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakrystii.

4. Przez cały tydzień ofia­ra­mi do wspie­ra­li­śmy bied­nych i potrze­bu­ją­cych – zebra­no 1.534 zł. Zaś przez cały tydzień moż­na skła­dać ofia­ry do skar­bon na potrze­by Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego.