0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do czwart­ku o godz. 7.00.

2.W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w czwar­tek — Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość przy­stą­pie­nia do Spo­wie­dzi do godz. 12.00. W tym dniu Mszy św. o godz. 18.30 nie będzie. Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i bied­nym. Na tabli­cach ogło­szeń znaj­du­ją się infor­ma­cje doty­czą­ce odpra­wia­nych Paste­rek w cen­trum Krakowa.
‑w pią­tek – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego;
-w sobo­tę – świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;
-w przy­szłą nie­dzie­lę — świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. W tym dniu rów­nież przy­pa­da świę­to św. Jana. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana uro­czy­sto­ści odpustowe.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że nastą­pił odbiór prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim dłu­ta Wita Stwo­sza za rok 2020. W cią­gu kolej­nych kil­ku tygo­dni odbę­dzie się suk­ce­syw­ny mon­taż pozo­sta­łych ele­men­tów przy jed­no­cze­snym demon­ta­żu rusz­to­wań. Zakoń­czy­li­śmy tak­że wie­lo­mie­sięcz­ny pro­jekt pla­nu ochro­ny obiek­tów znaj­du­ją­cych się w bazy­li­ce, jak rów­nież same­go budyn­ku kościo­ła na wypa­dek zagro­żeń i katastrof.

4. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki, świe­ce Cari­tas na stół wigi­lij­ny, oraz kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.