0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. Obcho­dzi­my dziś 55. Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia. W naszych modli­twach pamię­taj­my szcze­gól­nie o powo­ła­niach do życia kapłań­skie­go, kon­se­kro­wa­ne­go i misyjnego.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· w ponie­dzia­łek — uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, głów­ne­go patro­na Pol­ski. W koście­le rek­to­ral­nym na Ryn­ku Msza św. odpu­sto­wa o godz. 18.00;

· we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie formacyjne;

· w śro­dę — świę­to św. Mar­ka, Ewan­ge­li­sty; uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le przy ul. św. Marka,

· w czwar­tek — po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Daj się porwać!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;

· w sobo­tę — uro­czy­stość beaty­fi­ka­cji Słu­żeb­ni­cy Bożej Han­ny Chrza­now­skiej w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach. Mszy św., któ­ra roz­pocz­nie się o godz. 10.00 prze­wod­ni­czył będzie pre­fekt Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych kar­dy­nał Ange­lo Amato;

· w następ­ną nie­dzie­lę – Msza św. dzięk­czyn­na za beaty­fi­ka­cję Han­ny Chrza­now­skiej w koście­le św. Miko­ła­ja o godz. 9.30;