0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

1. Czwar­ta Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na to Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, zapra­sza­ją­ca do szcze­gól­nej modli­twy za kapła­nów, oraz o nowe powo­ła­nia do służ­by Bożej.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- W śro­dę – wspo­mnie­nie św. Joan­ny Beret­ty Mol­ly, oraz bł. Han­ny Chrza­now­skiej, któ­rej reli­kwie spo­czy­wa­ją w koście­le św. Mikołaja;
— W czwar­tek – świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Euro­py. Wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i ado­ra­cję do godz. 21.oo;
— W pią­tek o godz. 18.00 roz­pocz­nie­my mie­siąc nabo­żeństw majowych;
— W sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Józe­fa, rzemieślnika.

Bar­dzo ser­decz­nie przy­po­mi­na­my i gorą­co pro­si­my o zacho­wy­wa­nie obo­wiąz­ków zwią­za­nych z ogra­ni­cze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pan­de­mii. Przy­cho­dząc do kościo­ła pamię­taj­my o masecz­kach, o dezyn­fek­cji i dystansie. 

Bar­dzo pro­si­my, aby w pierw­szej kolej­no­ści do Komu­nii świę­tej pod­cho­dzi­ły oso­by, któ­re pra­gną Cia­ło Pana Jezu­sa przy­jąć na rękę. Pamię­taj­my o god­nym geście uło­żo­nych dło­ni i spo­ży­ciu Komu­nii św. na oczach sza­fa­rza Naj­święt­sze­go Sakramentu.