0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkanocna

4. Niedziela Wielkanocna

  1. Dzię­ku­je­my bisku­po­wi Grze­go­rzo­wi za prze­ży­wa­ny w ubie­głym tygo­dniu czas wizy­ta­cji naszej parafii.
  2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
  • w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. O godz. 9.00 w kate­drze wawel­skiej świę­ce­nia dia­ko­na­tu, a o godz. 18.00 w koście­le św. Jana w Kra­ko­wie Msza św. z oka­zji 52 rocz­ni­cy koro­na­cji Wize­run­ku MB od Wyku­pu Nie­wol­ni­ków pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Swo­je imie­ni­ny obcho­dzi Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, któ­re­go pole­ca­my modli­twom wszyst­kich kra­ko­wian i gości.
  • we wto­rek na wspól­ną modli­twę pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta PANAMA.
  • w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nja­świet­szej Maryi Pan­ny z Fatimy.
  • w następ­ną nie­dzie­lę – Pro­ce­sja ku czci Św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka z Wawe­lu na Skałkę.
  1. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my o godz. 00 na Nabo­żeń­stwa Majowe.
  2. W czwar­tek po Mszy św. o 18.30 kolej­na kate­che­za z cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. Kon­fe­ren­cję pt. „Mary­ja, świę­ci, anio­ło­wie…- O tym, co nie­wi­dzial­ne w litur­gii” wygło­si ojciec Paweł Klim­czak, dominikanin.
  3. Dzi­siaj naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my pra­ce kon­ser­wa­tor­skie pro­wa­dzo­ne przy Ołta­rzu Wita Stwo­sza. Od począt­ku roku zebra­li­śmy jako wkład wła­sny para­fii 965 zł. Nato­miast w cza­sie świąt wiel­ka­noc­nych wspar­li­śmy utrzy­ma­nie Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie kwo­tą 2.260 zł oraz Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie w kwo­cie 5.454 zł. Za wszyst­kie zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.