0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1.W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

- dziś w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, zwa­ną Laeta­re, i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
— w czwar­tek – o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Mistrzu i Nauczy­cie­lu będzie mówił o. dr Paweł Klim­czak — domi­ni­ka­nin, teo­log, Rek­tor Kole­gium Domi­ni­ka­nów. Zapraszamy!;
— w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Rów­nież za tydzień roz­pocz­ną się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak — domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki i reko­lek­cjo­ni­sta. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na stro­nie inter­ne­to­wej. W nie­dzie­lę, 7 kwiet­nia odbę­dzie się tak­że Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, z udzia­łem Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Jej roz­po­czę­cie o 20.30 przed kole­gia­tą św. Anny.

2. (Pro­szę czy­tać od Mszy o godz. 8.00) Dziś przy bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia Leczy­my z Misją. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie głosu…