0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Wielkiego Postu

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
• dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzyżowa;
• we wto­rek przy­pa­da pią­ta rocz­ni­ca wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka, pole­ca­my go pamię­ci i modli­twie wszyst­kich wiernych;
• w pią­tek o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
• w sobo­tę w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w Bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabożeństwo
w kapli­cy Mat­ki Bożej;

2. Od 18 do 22 mar­ca w Bazy­li­ce odby­wać się będą reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Popro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski — mnich cyster­ski, dogma­tyk, wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach, prze­or i mistrz nowi­cja­tu w Archio­pac­twie Cyster­skim w Jędrze­jo­wie. Temat reko­lek­cji brzmi:
O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie wołałeś”.

Kaza­nia w przy­szłą nie­dzie­lę gło­szo­ne będą na wszyst­kich mszach, w ponie­dzia­łek, ze wzglę­du na obec­ność Metro­po­li­ty tyl­ko na mszy o 10, nato­miast od wtor­ku do czwart­ku na mszach o godz. 10.00 i 18.30. Od ponie­dział­ku rów­nież, po mszach wie­czor­nych nastą­pi konferencja.

3. Razem z Radą Mia­sta Kra­ko­wa zachę­ca­my miesz­kań­ców Dziel­ni­cy Cen­trum i wszyst­kich Kra­ko­wian do aktyw­ne­go uczest­nic­twa w kon­sul­ta­cjach na temat dostęp­no­ści punk­tów sprze­da­ży alko­ho­lu. Wnio­ski w tej spra­wie moż­na zgła­szać jesz­cze do 15 marca.