0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwinu;
• we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie formacyjne;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko;
• w pią­tek – świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go – XXII Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy wraz z oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi pod­czas czu­wa­nia modli­tew­ne­go od godz. 17.30 oraz Eucha­ry­stii, któ­rą odpra­wi bp Damian Muskus. Skład­ka z całe­go dnia zosta­nie prze­zna­czo­na na zako­ny kontemplacyjne;
• w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

2. Zakoń­czy­li­śmy w naszej para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską – za wspól­ną modli­twę, spo­tka­nia i wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać, życząc wsta­wien­nic­twa Maryi – patron­ki parafii.

3. Wyra­ża­my radość, że nasza nowa Rada Para­fial­na roz­pocz­nie trzy­let­nią kaden­cję na pierw­szym spo­tka­niu 1 lute­go. Dokład­ny skład tego nowe­go Gre­mium moż­na poznać na naszej stro­nie WWW. Rad­nym nowej kaden­cji, tak z wybo­ru, jak z nomi­na­cji i z urzę­du, życzy­my wnie­sie­nia cen­ne­go wkła­du w życie wspól­no­ty Para­fii i spo­łecz­no­ści Krakowa.