0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i wie­czo­rem o godz. 18.30. Wie­czor­nej Eucha­ry­stii, odpra­wia­nej w inten­cji osób kon­se­kro­wa­nych będzie prze­wod­ni­czył bp Damian Muskus. Ofia­ry skła­da­ne w tym dniu będą sta­no­wi­ły wspar­cie dla klasz­to­rów kontemplacyjnych.
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty, dzie­wi­cy i męczennicy;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towarzyszy.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy ołta­rzu Wnie­bo­wzię­cia NMP dłu­ta Wita Stwo­sza.

3. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

4. Scho­la Mariac­ka  ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu i wspól­ne­go kolę­do­wa­nia przy szop­ce dzi­siaj po Mszy św. o godz. 18.30. Trans­mi­sja onli­ne na pro­fi­lu face­bo­oko­wym scholi.

5. W nie­dzie­lę 14 lute­go Wspól­no­ta Chry­stu­sa w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18.30. Po Eucha­ry­stii będzie chwi­la ado­ra­cji i indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem mał­żon­ków, zako­cha­nych, narze­czo­nych, oraz tych, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go powołania.

6. Sło­wo arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go przed sakrą bisku­pią ks. Rober­ta Chrząszcza:
Umi­ło­wa­ni Sio­stry i Bra­cia w Chrystusie,
w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku z rado­ścią powia­do­mi­łem spo­łecz­ność Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, że Jego Świą­to­bli­wość Papież Fran­ci­szek, w odpo­wie­dzi na dusz­pa­ster­skie wyzwa­nia nasze­go Kościo­ła, usta­no­wił jego bisku­pem pomoc­ni­czym Księ­dza Rober­ta Chrząsz­cza, dotych­czas posłu­gu­ją­ce­go na misjach w bra­zy­lij­skim Rio de Jane­iro, mia­nu­jąc go zara­zem bisku­pem tytu­lar­nym For­co­nium. Ojciec Świę­ty zachę­cił go do pod­ję­cia „służ­by Ludo­wi Boże­mu z dobro­cią, wypra­sza­jąc wsta­wien­nic­twa Świę­te­go Jana Paw­ła II i wszyst­kich świę­tych oraz bło­go­sła­wio­nych Archi­die­ce­zji”. Podej­mu­jąc razem z nowo powo­ła­nym Bisku­pem to wska­za­nie pro­si­my, by wier­ni Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz ducho­wień­stwo w okre­sie jego przy­go­to­wa­nia do przy­ję­cia sakry zjed­no­czy­li się w gor­li­wej modli­twie o udzie­le­nie mu w peł­ni darów Boże­go Ducha.
Uro­czy­stość przy­ję­cia przez nie­go świę­ceń bisku­pich odbę­dzie się w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II Wiel­kie­go w Kra­ko­wie dnia 6 lute­go 2021 roku o godz. 10.00. Prze­bieg cele­bra­cji będzie moż­na śle­dzić tak­że w Pro­gra­mie 3 Tele­wi­zji Pol­skiej oraz na kana­le Tele­wi­zji Trwam.
Pole­cam rów­nież, by w nie­dzie­lę nastę­pu­ją­cą po uro­czy­sto­ści świę­ceń, czy­li w dniu 7 lute­go 2021 r., w każ­dej para­fii Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dołą­czo­no do Modli­twy powszech­nej wezwa­nie w inten­cji nowo powo­ła­ne­go Bisku­pa Rober­ta oraz jego apo­stol­skiej misji.

Z paster­skim błogosławieństwem,
Marek Jędraszewski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski