0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

1. Dzi­siaj odby­wa się Dzień Muzy­ki Kościel­nej w koście­le Mariac­kim. Kaza­nia na Mszach św. o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00, 13.00 i 18.30 gło­si ks. Grze­gorz Lenart – Prze­wod­ni­czą­cy Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościel­nej. Na Mszach Świę­tych gra­ją róż­ni orga­ni­ści pasjo­nu­ją­cy się nowym instru­men­ta­rium kościo­ła Mariackiego.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko, kapłana;
-w śro­dę – świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go – Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i wie­czo­rem o godz. 18.30. Wie­czor­nej Eucha­ry­stii, odpra­wia­nej w inten­cji osób kon­se­kro­wa­nych będzie prze­wod­ni­czył bp Damian Muskus. Ofia­ry skła­da­ne w tym dniu będą sta­no­wi­ły wspar­cie dla klasz­to­rów kontemplacyjnych.
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Aga­ty, dzie­wi­cy i męczennicy. 

3. Od 1 do 21 lute­go 2022 roku trwa rekru­ta­cja do Przed­szko­la nr 2 Sióstr Miło­sier­dzia przy ul. War­szaw­skiej 6 w Kra­ko­wie. Zain­te­re­so­wa­nych Rodzi­ców zapra­sza­my do kon­tak­tu z Przed­szko­lem. Szcze­gó­ły na plakacie.

4. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my o. Łuka­szo­wi Wiśniew­skie­mu — prze­oro­wi kra­kow­skie­go zako­nu domi­ni­ka­nów i rad­ne­mu naszej Para­fial­nej Rady Dusz­pa­ster­skiej — wybo­ru na pro­win­cja­ła domi­ni­ka­nów. Życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa w wypeł­nia­niu nowych zadań.

5. W śro­dę o godzi­nie 12.00 w koście­le Mariac­kim odbę­dzie się pogrzeb śp. Jac­ka Sma­go­wi­cza — spo­łecz­ni­ka, anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go dzia­ła­cza NSZZ „Soli­dar­ność” i ryce­rza Zako­nu św. Jana Paw­ła II