0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Zwykła

4. Niedziela Zwykła

28 stycz­nia 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko, pre­zbi­te­ra;
‑w pią­tek – Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­my w tym dniu XXVIII dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze Świę­te w naszej bazy­li­ce o godz. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30, poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Eucha­ry­stii. Msza Świę­ta w inten­cji osób kon­se­kro­wa­nych pod prze­wod­nic­twem ks. Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go odbę­dzie się w tym dniu o godz. 18.00 w koście­le Świę­tych Pio­tra i Paw­ła przy Grodzkiej;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja bisku­pa i męczennika;
-w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

2. Zakoń­czy­li­śmy tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską – kolę­dę w naszej para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas przy­ję­li. W inten­cji wszyst­kich para­fian modli­my się dzi­siaj na mszy świę­tej o godz. 10.00

3. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, predella z cyklu św. Katarzyna, fot. P. Gąsior