0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. Obcho­dzi­my dziś Dzień męczeń­stwa ducho­wień­stwa pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Roz­po­czy­na się też nowen­na przed uro­czy­sto­ścią św. Sta­ni­sła­wa, któ­rą będzie­my odpra­wiać przed wie­czor­ną Mszą św.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· w ponie­dzia­łek — roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00;

· we wto­rek — o godz. 19.30 zapra­sza­my na kon­cert muzy­ki sakral­nej w wyko­na­niu fran­cu­skie­go chó­ru męskie­go z Van­nes. Szcze­gó­ły na plakatach;

· w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Atanazego;

· w czwar­tek — uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszę św. o 18.30 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa; kaza­nie wygło­si ks. Woj­ciech Węgrzyniak;

· w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej bazy­li­ce przy pla­cu Matej­ki uro­czy­sto­ści odpu­sto­we oraz Msza św. w int. Kra­ko­wian i Stra­ża­ków. Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski udzie­lił w tym dniu dys­pen­sy od obo­wiąz­ku zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od spo­ży­wa­nia pokar­mów mię­snych wszyst­kim wier­nym prze­by­wa­ją­cym w gra­ni­cach Archi­die­ce­zji Krakowskiej.

· w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kazimierczyka;

3. Zachę­ca­my do naby­cia w zakry­stii naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariackiego”.

4. W ostat­nim cza­sie swo­imi ofia­ra­mi wsparliśmy:

· kra­kow­skie Hospi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Józe­fa Tisch­ne­ra – 500 zł

· Para­fię św. Kin­gi w Kra­ko­wie – 10.000 zł

· Sto­wa­rzy­sze­nie Cha­ry­ta­tyw­ne „Dobro­sław” – 2.037 zł