0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Zofii Cze­skiej, zakon­ni­cy, zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Pre­zen­tek, a pocho­wa­nej w Bazy­li­ce Mariac­kiej. W ten dzień zachę­ca­my rów­nież do modli­twy za zmar­łe­go Julia­na ojca ks. Kazi­mie­rza Kija­sa dłu­go­let­nie­go wika­riu­sza w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Msza św. pogrze­bo­wa zosta­nie odpra­wio­na w ponie­dzia­łek godz. 13.00 w koście­le para­fial­nym pw. MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Mię­dzy­bro­dziu Żywieckim.
• we wto­rek – świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.
• w następ­ną nie­dzie­lę – Msza św. z udzie­le­niem Pierw­szej Komu­nii Świę­tej dla trze­cio­kla­si­stów pod­czas Mszy o godz 10.00.

2. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my o godz. 18.00 na nabo­żeń­stwa majowe.

3. Sio­stry Augu­stian­ki, któ­re od lat z suk­ce­sem pro­wa­dzą szko­ły kato­lic­kie w Kra­ko­wie mają jesz­cze wol­ne miej­sca w nowo otwar­tym na Kazi­mie­rzu Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. św. Rity. Szcze­gó­ły w Inter­ne­cie i w sie­dzi­bie szko­ły przy ul. Ska­łecz­nej 10.