0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i parafianie,
w tym wyjąt­ko­wym Wiel­kim Poście pamię­ta­my o Was szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­si­my Boga o siłę i cier­pli­wość dla cho­rych, oraz dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w pomoc ludziom w Pol­sce i na świecie.

2. Roz­po­czy­na­my dziś mariac­kie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla kra­ko­wian, któ­re odbę­dą się w sie­ci, a popro­wa­dzi je ks. Woj­ciech Węgrzy­niak – wykła­dow­ca aka­de­mic­ki, bibli­sta, dusz­pa­sterz i reko­lek­cjo­ni­sta. Zachę­ca­my do oglą­da­nia i słu­cha­nia nauk od dziś do czwart­ku 2 kwiet­nia o godz. 18.30. Treść reko­lek­cji „Dla głod­nych” zasko­czy nas na pew­no nie­jed­nym cie­ka­wym i cel­nym opo­wia­da­niem i spo­strze­że­niem ks. Woj­cie­cha. Zachę­ca­my do obej­rze­nia trans­mi­sji na stro­nie para­fial­nej (mariac​ki​.com) oraz na pro­fi­lu archi­die­ce­zji kra­kow­skiej na kana­le YouTube.

3. Pamię­taj­my w tym wyjąt­ko­wym cza­sie w modli­twie za sie­bie nawza­jem oraz o wszel­kich prze­ja­wach dobrej woli. Troszcz­my się przede wszyst­kim o oso­by star­sze i o tych, któ­rzy sami nie mogą o sie­bie zadbać.

4. Bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Cele­bro­wa­ne są Msze świę­te, trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz spra­wo­wa­ny jest sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia. W spra­wach kan­ce­la­ryj­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy (biuro@​mariacki.​com)  lub tele­fo­nicz­ny (12 422 05 18 lub 12 422 05 21) od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10−12.00 i od czwart­ku do piąt­ku w godz. 16−18.00.

5. Dzi­siaj zmia­na cza­su na czas let­ni. Tej nocy prze­sta­wi­li­śmy zegar­ki o godzi­nę do przodu.