0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyj­ne, za udział w któ­rych moż­na uzy­skać łaskę odpu­stu zupełnego:
-w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym
‑w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa.

2. Przed nami ostat­nie dwa tygo­dnie Wiel­kie­go Postu. Za tydzień będzie Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­pocz­nie czas Wiel­kie­go Tygo­dnia. Przy­go­to­wu­jąc się ducho­wo do Wiel­ka­no­cy nie zapo­mnij­my o Sakra­men­cie Pojed­na­nia. Pro­si­my, aby swo­jej spo­wie­dzi nie odkła­dać jed­nak na ostat­nie chwi­le przed Świętami.

3. W zakry­stii są do naby­cia cza­so­pi­sma kato­lic­kie, pamiąt­ki z bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wiel­ka­noc­ne baran­ki „Cari­tas”.

4. Jak wie­my, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem nie ma już obo­wiąz­ku nosze­nia mase­czek w prze­strze­niach zamknię­tych, w tym rów­nież w kościo­łach. Jed­nak jak zazna­cza Mini­ster­stwo Zdro­wia nie ozna­cza to, że koń­czy się epi­de­mia i nie będzie już COVID-19. Dla­te­go, mimo znie­sie­nia obostrzeń i spad­ku zaka­żeń nadal jako spo­łe­czeń­stwo bądź­my odpo­wie­dzial­ni za sie­bie i naszych najbliższych.

5. Dziś przy głów­nym wyj­ściu z bazy­li­ki jest moż­li­wość naby­cia książ­ki, któ­ra jest „cegieł­ką” na pomoc dla cier­pią­cej Ukrainy.