0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne pt. „Kościół – nie­ła­twa miłość. O tym , jak Bóg powie­rzył się grzesz­ni­kom”. Popro­wa­dzi je ks. dr Grze­gorz Strzel­czyk z Kato­wic, zna­ny dogma­tyk i uzna­ny reko­lek­cjo­ni­sta. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i na stro­nie internetowej.
Para­fia mariac­ka orga­ni­zu­je tak­że od śro­dy do piąt­ku reko­lek­cje dla bez­dom­nych w koście­le św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej, któ­re popro­wa­dzi ks. Rafał Mar­ciak, rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Przy tej oka­zji dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych skła­da­ne w Bazy­li­ce przez cały rok.

2. Dzi­siaj Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, z udzia­łem Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Jej roz­po­czę­cie o 20.30 przed kole­gia­tą św. Anny. Zapra­sza­my do udziału.

3. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzy­żo­wą, któ­rą w naj­bliż­szy pią­tek poświę­ci­my mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Zapra­sza­my ser­decz­nie do wspól­nej modlitwy.

4.  W cza­sie Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.

5. Infor­mu­je­my, że w dniu 1 kwiet­nia zmarł ksiądz Infu­łat Sta­ni­sław Mały­siak, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz naszej Bazy­li­ki, kape­lan orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich a tak­że bli­ski współ­pra­cow­nik świę­te­go Jana Paw­ła II. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w naszej bazy­li­ce w czwar­tek. Począ­tek godzi­na 12.45, Msza świę­ta o godz. 13.