0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś — wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki;
— w ponie­dzia­łek — Świa­to­wy Dzień Cho­re­go;
— w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Cyry­la i Meto­de­go. O godz. 19.15 pierw­sza z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Synu mówić będzie dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII. O godz. 20.00 w koście­le św. Bar­ba­ry Msza św. w inten­cji męż­czyzn z nawie­dze­niem figu­ry św. Micha­ła Archa­nio­ła z cudow­nej gro­ty obja­wień na Gargano;
— w pią­tek — o 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

2. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia rodzi­nie, któ­ra sys­te­ma­tycz­nie prze­ka­zu­je ofia­ry dla dzie­ci z ubo­gich rodzin w naszej Parafii.