0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. Dzi­siaj naszą szcze­gól­ną modli­twą obej­mu­je­my nowe­go bisku­pa pomoc­ni­cze­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej księ­dza Rober­ta Chrząsz­cza, któ­ry wczo­raj przy­jął sakrę bisku­pią w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II. W naj­bliż­szy czwar­tek w naszej bazy­li­ce biskup Robert oraz biskup pomoc­ni­czy z Archi­die­ce­zji Rio de Jane­iro Zdzi­sław Błasz­czyk będą kon­ce­le­bro­wać Eucha­ry­stię o godz. 18.30.

 2. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie NMP z Lour­des. W tym dniu, z racji Świa­to­we­go Dnia Cho­rych modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kich ludzi cier­pią­cych. W naszej bazy­li­ce tra­dy­cyj­nie prze­ży­wa­my ten dzień na wio­snę, w Tygo­dniu Miłosierdzia.
‑w przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Tydzień Modli­twy o trzeź­wość w naszej Ojczyźnie.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce kon­ser­wa­tor­sko-badaw­cze przy ołta­rzu Wnie­bo­wzię­cia NMP dłu­ta Wita Stwo­sza. Ołtarz moż­na już podzi­wiać w peł­nym bla­sku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do kon­ser­wa­cji dzie­ła: para­fia­nom, kra­ko­wia­nom, tury­stom, Spo­łecz­ne­mu Komi­te­to­wi Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa, Mini­ster­stwu Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Gmi­nie Miej­skiej Kraków.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę, 14 lute­go Wspól­no­ta Chry­stu­sa w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18.30. Po Eucha­ry­stii będzie chwi­la ado­ra­cji i indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem mał­żon­ków, zako­cha­nych, narze­czo­nych, oraz tych, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go powołania.