0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

4 lute­go 2024

W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty, dzie­wi­cy, męczennicy;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towarzyszy;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki, dziewicy;

2. W ramach Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją do udzia­łu w uro­czy­stej Mszy Świę­tej w inten­cji ludzi cier­pią­cych z powo­du cho­ro­by, nie­peł­no­spraw­no­ści i pode­szłe­go wie­ku, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w sobo­tę, 10 lute­go o godz. 12.00 w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, predella z cyklu św. Katarzyna, fot. P. Gąsior