0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

50-lecie Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

50-lecie Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

W sobo­tę, 15 grud­nia 2018 r. o godz. 18.30 odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Mszy św. prze­wod­ni­czył będzie Nun­cjusz Apo­stol­ski Arcy­bi­skup Salva­to­re Pen­nac­chio, kaza­nie wygło­si Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. W kon­ce­le­brze weź­mie udział Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dziwisz.

 W bazy­li­ce Mariac­kiej czci­my naj­zac­niej­szą z Patro­nek, któ­ra pra­wie od 800 lat towa­rzy­szy na dro­dze wia­ry wspól­no­cie wie­lu poko­leń kra­ko­wian. W kapli­cy pod niż­szą wie­żą miesz­kań­cy Kra­ko­wa i goście spo­ty­kają się ze swo­ją Panią i Kró­lo­wą, chęt­nie powie­rza­jąc Jej swo­je modlitwy.

Chcąc jak naj­gor­li­wiej przy­go­to­wać się do tej uro­czy­sto­ści od począt­ku roku w każ­dą sobo­tę po pięt­na­stym każ­de­go mie­sią­ca w bazy­li­ce odpra­wia­na była Msza św. z pro­ce­sją do kapli­cy i nabo­żeń­stwem do naszej Patron­ki. Pod­czas świąt maryj­nych hołd Mat­ce Bożej skła­da­ło ducho­wień­stwo i miesz­kań­cy Kra­ko­wa, wspól­no­ty zakon­ne, a tak­że para­fia mariac­ka i jej goście.

W uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz prze­ka­zał jako wotum dla mariac­kie­go wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej szcze­ro­zło­ty krzyż pek­to­ral­ny św. Jana Paw­ła II, autor­stwa Enri­co Man­fri­niego, któ­ry już zawisł na suk­ni kra­kow­skiej Czar­nej Madonny.