0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś przy­pa­da świę­to św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• we wto­rek – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa. O godz. 9.00 w kate­drze na Wawe­lu świę­ce­nia dia­ko­na­tu. Nasza Para­fia zosta­ła w tym dniu zapro­szo­na do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. oraz nowen­ny ku czci św. Sta­ni­sła­wa w kate­drze wawel­skiej o godz. 17.30. Ze smut­kiem zawia­da­mia­my, że w tym samym dniu, we wto­rek, wypa­da pogrzeb śp. dr inż. Anto­nie­go Zię­by, przy­ja­cie­la bazy­li­ki Mariac­kiej, zasłu­żo­ne­go obroń­cy życia, pre­ze­sa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, któ­ry odszedł do Pana po cięż­kiej cho­ro­bie. O godz. 16.00 w koście­le Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej w Bor­ku Fałęc­kim Msza św. i pogrzeb na tam­tej­szym cmentarzu.
• w śro­dę – pod­czas Mszy św. o godz. 11.00 będzie­my modlić się wraz z Metro­po­li­tą Kra­kow­skim Arcy­bi­sku­pem Mar­kiem Jędra­szew­skim w inten­cji Kra­kow­skiej Stra­ży Pożar­nej, prze­ży­wa­jąc jubi­le­usz 145 lat jej istnienia;
• w następ­ną nie­dzie­lę – pro­ce­sja ku czci św. Sta­ni­sła­wa z Wawe­lu na Skałkę;

3. Zachę­ca­my do naby­cia w zakry­stii naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Andrze­ja Boch­nia­ka pt. „Dzwo­ny kościo­ła Mariackiego”.

4. Zapro­sze­nie do udzia­łu w pro­ce­sji ku czci św. Stanisława

Uko­cha­ni Archidiecezjanie!

Zbli­ża się uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Przy­go­to­wu­je­my się do niej, prze­ży­wa­jąc nowen­nę ku Jego czci, odpra­wia­ną w kró­lew­skiej kate­drze na Wawe­lu i we wspól­no­tach para­fial­nych. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem uro­czy­sto­ści będzie tra­dy­cyj­na pro­ce­sja z Wawe­lu na Skał­kę w nie­dzie­lę 13 maja. Pro­ce­sja ta, z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wyru­szy z wawel­skie­go wzgó­rza o godz. 9:00. Mszy świę­tej na Skał­ce będzie prze­wod­ni­czył kard. Giu­sep­pe Ver­sal­di, pre­fekt Kon­gre­ga­cji Edu­ka­cji Kato­lic­kiej, homi­lię wygło­si metro­po­li­ta poznań­ski abp Sta­ni­sła­wa Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Oso­bę Ojca Świę­te­go będzie repre­zen­to­wał Nun­cjusz Apo­stol­ski w Pol­sce abp Salva­to­re Pennacchio.

W tym roku obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach zabo­rów. Pro­ce­sja ska­łecz­na będzie więc kolej­ną oka­zją do gorą­cej modli­twy za naszą Ojczy­znę i za Kościół w Pol­sce, za wszyst­kich Roda­ków w kra­ju i poza gra­ni­ca­mi. Będzie­my pro­sić o pomyśl­ność dla naszej Ojczy­zny przez wsta­wien­nic­two św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, któ­ry nazy­wa­ny jest Ojcem i Opie­ku­nem całej Ojczy­zny, a tak­że Patro­nem we wszyst­kich Jej potrzebach.

Uczest­ni­cząc w pro­ce­sji i w uro­czy­stej Eucha­ry­stii na Skał­ce, chce­my rów­nież dzię­ko­wać Bogu boga­te­mu w swo­ich świę­tych, za dar beaty­fi­ka­cji bł. Han­ny Chrza­now­skiej, sio­stry nasze­go Boga, a tak­że pro­sić Pana żni­wa o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne z naszych para­fii i rodzin.

Zapra­szam wier­nych Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do udzia­łu w pro­ce­sji. Pro­szę, aby były w niej repre­zen­to­wa­ne wszyst­kie deka­na­ty i wspól­no­ty para­fial­ne Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej wraz ze swo­imi dusz­pa­ste­rza­mi. Zapra­szam zako­ny żeń­skie i męskie, oso­by kon­se­kro­wa­ne, dzie­ci, mło­dzież, stu­den­tów, szko­ły kato­lic­kie, dusz­pa­ster­stwa, orga­ni­za­cje i sto­wa­rzy­sze­nia kato­lic­kie, brac­twa i ruchy, asy­sty pro­ce­syj­ne w stro­jach regio­nal­nych. Pro­szę o udział w pro­ce­sji ludzi nauki i kul­tu­ry, przed­sta­wi­cie­li wyż­szych uczel­ni nasze­go mia­sta, władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych. Zapra­szam wszyst­kich miesz­kań­ców Kra­ko­wa i Archi­die­ce­zji Krakowskiej.

Niech jak naj­licz­niej­szy udział w pro­ce­sji ku czci św. Sta­ni­sła­wa, będzie świa­dec­twem naszej doj­rza­łej wia­ry i wdzięcz­no­ści wobec Boga, któ­ry jest boga­ty w Miło­sier­dzie. Naśla­du­jąc przy­kład św. Sta­ni­sła­wa, św. Jana Paw­ła II, bł. Han­ny Chrza­now­skiej, a tak­że wszyst­kich świę­tych i bło­go­sła­wio­nych pol­skich, postę­puj­my dro­gą świę­to­ści, dając odważ­ne świa­dec­two wia­ry i przy­na­leż­no­ści do Kościoła.

Z paster­skim błogosławieństwem.

+ Abp Marek Jędraszewski 
Metro­po­li­ta Krakowski