0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
· w śro­dę – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Wspo­mo­ży­ciel­ki Wiernych.
· w sobo­tę – Msza św. w inten­cji Rze­mio­sła Mało­pl­skie­go i ich rodzin o godz. 9.00.
· w następ­ną nie­dzie­lę – Uro­czy­stość Wnie­bo­wsta­pię­nia Pań­skie­go. Pod­czas Mszy o godz. 10.00 rocz­ni­ca udzie­le­nia Pierw­szej Komu­nii Świę­tej dla czwartoklasistów.

2. Dzi­siaj orga­ni­zo­wa­ny jest „Marsz dla Życia i Rodzi­ny”. Marsz wyru­szy o godz. 10.00 z Pla­cu Matej­ki, a po przej­ściu przez Rynek zakoń­czy się pik­ni­kiem w Par­ku Jor­da­na. Rów­nież dzi­siaj po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej (Plac Mariac­ki 7) na kolej­ne spo­tka­nie doty­czą­ce teo­lo­gii iko­ny, a przed naszą Bazy­li­ką orga­ni­zo­wa­ne będą tań­ce led­nic­kie z oka­zji 97 rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II.

3. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my o godz. 18.00 na nabo­żeń­stwa majowe.

4. We wto­rek o godz. 19.00 wspól­no­ta PANAMA zapra­sza mło­dzież lice­al­ną oraz stu­denc­ką na kolej­ne spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­ce do Dni Mło­dzie­ży w 2019 roku.

5. W czwar­tek po Mszy św. wie­czor­nej ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Roz­wa­ża­nia o tytu­le: „Wzmoc­nij się!” poprow­wa­dzi mło­dzież ze wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mieście.

6. Wolon­ta­riu­sze Pol­skiej Akcji Huma­ni­tar­nej skła­da­ją podzię­ko­wa­nia za kwe­stę pro­wa­dzo­ną w ubie­głą nie­dzie­lę na rzecz ofiar klę­ski gło­du w Suda­nie Połu­dnio­wym i Rogu Afry­ki. zebra­no kwo­tę 8.457 zł – za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Ponie­waż w tych dniach prze­ży­wa­my set­ną rocz­ni­cę obja­wień w Fati­mie, zgod­nie z orę­dziem Bisku­pów Pol­skich odczy­ta­nym w zeszłą nie­dzie­lę, zjed­nocz­my się w modli­twie przez przy­czy­nę Naj­święt­szej Maryi: „Mat­ko nas wszyst­kich i Kró­lo­wo świa­ta, poświę­ca­my sie­bie na zawsze Twe­mu Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu, by wszyst­kie naro­dy, żyjąc w poko­ju ze sobą i z Bogiem, mogły nazy­wać Cię Bło­go­sła­wio­ną i śpie­wać wraz z Tobą od krań­ca do krań­ca zie­mi Magni­fi­cat uwiel­bie­nia, miło­ści i wdzięcz­no­ści wobec Ser­ca Jezu­so­we­go, jedy­ne­go źró­dła Praw­dy, Życia i Pokoju”.