0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – XXVI Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Tra­dy­cyj­nie w para­fii Mariac­kiej będzie­my go obcho­dzić dnia 11 kwiet­nia w tygo­dniu miło­sier­dzia. Roz­po­czy­na się tak­że 51. Tydzień Modlitw o trzeź­wość narodu.
• w śro­dę — Popie­lec. Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30; w tym dniu Kościół pole­ca wier­nym post co do ilo­ści i jako­ści spo­ży­wa­nych pokarmów.
• w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia oraz modli­twa za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

2. Zapra­sza­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych: Dro­ga Krzy­żo­wa w pią­tek o godz. 17.30; Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę o godz. 17.30.

3. Od 9 lute­go pra­cow­ni­cy para­fii oraz Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” piel­grzy­mu­ją po Zie­mi Świę­tej i pogłę­bia­ją zna­jo­mość Ewan­ge­lii. Rela­cję z tego ducho­we­go wyda­rze­nia moż­na śle­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej i para­fial­nych pro­fi­lach: Face­bo­ok i Twitter.

4. Jak rok temu, w Archi­die­ce­zji roz­po­czy­na się w śro­dę wiel­ko­post­na Litur­gia Sta­cji. W naszym koście­le ten przy­sta­nek we wspól­nej piel­grzym­ce bisku­pów, ducho­wień­stwa i Ludu Wier­ne­go do prze­ży­wa­nia Świąt Wiel­kiej Nocy będzie miał miej­sce 21 lute­go o godz. 18.30.

5. Nato­miast w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w Bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my w sobo­tę 17 lute­go na mszę wie­czor­ną i nabożeństwo
w kapli­cy Mat­ki Bożej.

6. Jutro o godz. 19.00 w Audi­to­rium Maxi­mum przy ul. Krup­ni­czej odbę­dzie się kon­fe­ren­cja o. Ada­ma Szu­sta­ka pt. „Pach­ni­dła”. Trans­mi­sja tego wyda­rze­nia będzie dostęp­na na para­fial­nym kana­le You Tube.