0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

1. Dziś roz­po­czy­na­my 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Zgod­nie z tego­rocz­nym hasłem pra­gnie­my modlić się o to, aby trzeź­wo­ścią poko­ny­wać kry­zy­sy, któ­rych doświad­cza­my w naszej Ojczyź­nie i naszych rodzinach.

 2. W Śro­dę Popiel­co­wą roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post. Msze świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i wie­czo­rem o godz. 18.30. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo wier­nych, obrzę­do­wi posy­pa­nia głów popio­łem będzie towa­rzy­szył nowy ryt, dosto­so­wa­ny do warun­ków pandemii.
W ramach sta­ro­żyt­nej tra­dy­cji wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych w naj­bliż­szy pią­tek Mszy świę­tej o godz. 18.30 będzie prze­wod­ni­czył Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w tej Eucharystii.

3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwa pasyjne:
- w pią­tek – o godz. 17.30 – Dro­ga Krzyżowa;
‑w nie­dzie­lę – o godz. 17.30 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyjnym.

4. Publicz­ne Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Rity, pro­wa­dzo­ne przez sio­stry augu­stian­ki, ser­decz­nie zapra­sza rodzi­ców i mło­dzież do zapo­zna­nia się ofer­tą edu­ka­cyj­ną szko­ły oraz do uczest­nic­twa w dniach otwar­tych, któ­re odbę­dą się 25 lute­go oraz 15 kwiet­nia br. Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej Szkoły.