0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

6. Niedziela Zwykła

6. Niedziela Zwykła

11 lute­go 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Msze Świę­te z posy­pa­niem głów popio­łem w naszej bazy­li­ce będą spra­wo­wa­ne o godzi­nie: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 i 18:30, w tym dniu obo­wią­zu­je post i wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, kan­ce­la­ria para­fial­na nieczynna.
W Śro­dę Popiel­co­wą w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej roz­po­czy­na się okres Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej, trwa on do uro­czy­sto­ści Trój­cy Przenajświętszej;
‑w pią­tek – w ramach wiel­ko­post­nej Litur­gii Kościo­łów Sta­cyj­nych w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Mszę Świę­tą o godzi­nie 18:30 będzie spra­wo­wał ks. bp Robert Chrząszcz. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w tym nabo­żeń­stwie;
-przez cały Wiel­ki Post zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: Gorz­kie Żale – nie­dzie­le o 17.30 oraz Dro­ga Krzy­żo­wa – piąt­ki 17.30.

2. Dyrek­tor Przed­szko­la Publicz­ne­go im. Bł. Edmun­da Boja­now­skie­go Zgro­ma­dze­nia Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP w Kra­ko­wie, ul Bisku­pia 16 ogła­sza nabór dzie­ci do Przed­szko­la w wie­ku od 2,5 do 6 lat w dniach od 5 lute­go do 20 mar­ca 2024 r. na rok szkol­ny 2024.2025, szcze­gó­ły na pla­ka­cie w naszej gablo­cie parafialnej.

3. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne na bie­żą­cy mie­siąc, a tak­że zaku­pić albu­my, książ­ki i dewo­cjo­na­lia mariackie.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, predella z cyklu św. Katarzyna, fot. P. Gąsior