0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w śro­dę – o godz. 17.00 zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na prze­słu­cha­nia do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gó­ły na plakatach;
-w czwar­tek – po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Dobry wie­czór” pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę Chry­stus w Sta­rym Mieście;
‑w następ­ną nie­dzie­lę —  o godz.  11.15 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach parafialnych.

2. W zakry­stii wciąż dostęp­ne są oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki wspie­ra­ją­ce reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołta­rza. Zachę­ca­my też do naby­cia naj­now­szej książ­ki ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.