0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

7. Niedziela Zwykła

7. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w śro­dę – świę­to Kate­dry św. Pio­tra, Apostoła.
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Poli­kar­pa, bisku­pa i męczen­ni­ka. Po Mszy o 18.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez mło­dzież z gru­py „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”.

2. Miło nam poin­for­mo­wać, że Ksiądz Pra­łat Jan Pasier­bek został w dniu 17 lute­go odzna­czo­ny Krzy­żem Kawa­ler­skim orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. Księ­dzu dok­to­ro­wi ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my Boże­go błogosławieństwa.

3. W zakry­stii są dostęp­ne oko­licz­no­ścio­we różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upominek.