0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

8. Niedziela Zwykła

8. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – w sank­tu­arium św. Kazi­mie­rza przy ul. Refor­mac­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 16.15;
‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kazi­mie­rza, Patro­na Archi­die­ce­zji Krakowskiej;
‑w śro­dę – Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. W tym dniu Kościół pole­ca wier­nym post co do ilo­ści i jako­ści spo­ży­wa­nych pokar­mów. Pod­czas skład­ki moż­na skła­dać jał­muż­nę dla ubogich;
‑w czwar­tek – mło­dzież z naszej para­fii, któ­ra uczest­ni­czy­ła w stycz­niu w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Pana­mie zapra­sza na Mszę o godz. 18.30, a po niej na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne przy­go­to­wu­ją­ce już dziś do ŚDMLizbo­nie w roku 2022;
‑w pią­tek – nasza wspól­no­ta zosta­ła zapro­szo­na do kościo­ła św. Mar­ka na spo­tka­nie z bł. Micha­łem Gie­droy­ciem. Eucha­ry­stię o godz. 18.30, pod­czas któ­rej zosta­ną prze­ka­za­ne naszej bazy­li­ce reli­kwie bł. Micha­ła poprze­dzi kon­fe­ren­cja o godz. 18.00. Infor­mu­je­my przy tym, że dzięk­czyn­ne uro­czy­sto­ści archi­die­ce­zjal­ne pla­no­wa­ne są 8 czerw­ca w bazy­li­ce Mariackiej.

2. Zapra­sza­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych: Dro­ga Krzy­żo­wa odby­wać się będzie w pią­tek o godz. 17.30, a Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę o godz. 17.30.

3. Infor­mu­je­my, że roz­po­czął się kolej­ny etap kon­ser­wa­cji Ołta­rza Wiel­kie­go, któ­ry potrwa następ­ne dłu­gie mie­sią­ce. Porzą­dek Mszy dla wier­nych, spo­wiedź oraz ruch tury­stycz­ny pozo­sta­ją w tym cza­sie bez zmian. Zachę­ca­my przy tym do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy, a od kwiet­nia dzwonnicy.

4. W Archi­die­ce­zji roz­po­czy­na się w śro­dę wiel­ko­post­na Litur­gia Sta­cji. W naszym koście­le ten przy­sta­nek we wspól­nej piel­grzym­ce bisku­pów, ducho­wień­stwa i Ludu Wier­ne­go do prze­ży­wa­nia Świąt Wiel­kiej Nocy odbę­dzie się 25 mar­ca o godz. 18.30.

5. Zachę­ca­my do naby­cia w zakry­stii nowo­ści mariac­kich: „Bajek mariac­kich” w adap­ta­cji Ewy Czacz­kow­skiej oraz książ­ki reko­lek­cyj­nej ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.