0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Komunikat KEP

Komunikat KEP

Do 29 mar­ca pod­czas Mszy św. znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać bez poda­wa­nia rąk, nale­ży powstrzy­mać się ponad­to od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknię­cie — napi­sa­ła Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Zale­ci­ła też rezy­gna­cję z napeł­nia­nia kro­piel­nic wodą święconą.

W czwart­ko­wym komu­ni­ka­cie Rada Sta­ła KEP poin­for­mo­wa­ła o zasa­dach, któ­rych nale­ży prze­strze­gać w cza­sie litur­gii do 29 mar­ca br.

Wska­za­no, że kapła­ni i nad­zwy­czaj­ni sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej przed roz­po­czę­ciem litur­gii powin­ni dokład­nie umyć ręce i kie­ro­wać się zasa­da­mi higie­ny. KEP zachę­ca do przyj­mo­wa­nia komu­nii na rękę. Znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać przez ski­nie­nie gło­wy, bez poda­wa­nia rąk.

Zgod­nie z zale­ce­nia­mi Rady Sta­łej KEP cześć Krzy­żo­wi nale­ży odda­wać przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki skłon, bez kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go. Wier­ni powin­ni tak­że powstrzy­mać się od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknięcie.

W komu­ni­ka­cie zale­co­no rów­nież nało­że­nie folii ochron­nych na krat­ki kon­fe­sjo­na­łów oraz rezy­gna­cję z napeł­nia­nia kro­piel­nic kościel­nych wodą święconą.