0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Czerwcowa #10 Jedna Drużyna, Jeden Cel!

Data

28 czerwca 2018

Adoracja Czerwcowa #10 Jedna Drużyna, Jeden Cel!

Kocha­ni! 😀
nie­sa­mo­wi­cie bar­dzo się cie­szy­my, że może­my Was zapro­sić na kolej­ne spo­tka­nie z Panem.

JEDNA DRUŻYNAJEDEN CEL! 😉
O co cho­dzi? W momen­cie, kie­dy świat emo­cjo­nu­je się Mun­dia­lem w Rosji (no okay, my też tro­chę ;p), Pan daje nam swo­je Sło­wo, a dokład­nie z Ewan­ge­lii św. Mate­usza — 12, 46–50 „Praw­dzi­wi krew­ni Jezu­sa”. Przy­pad­ków nie ma 🙂

My, jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­ną rodzi­ną i mamy jeden cel, by tą rodzi­ną się stać — peł­nie­nie woli Ojca. I w tym mie­sią­cu będzie­my pro­sić Jezu­sa, by nas uczył peł­nić wolę Taty.
Pan Jezus jed­no­czy, nie dzie­li, przy­gar­nia, a nie odrzu­ca. Nikt nie jest wyklu­czo­ny, każ­dy jest powo­ła­ny do życia z Bogiem, do zbawienia.

Ado­ro­wać będzie­my Pana w dniu meczu Pol­skiej repre­zen­ta­cji z Japo­nią. Nie­za­leż­nie od wyni­ku przyjdź­my do Bazy­li­ki Mariackiej. 🙂
Będą z nami przy­ja­cie­le z Boch­ni z Chry­stus w Sol­nym Mie­ście 😀

18:30 || Msza Święta
19:30 || Adoracja

Ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca tuż tuż! Bądź­my razem przed wakacjami!
Do zoba­cze­eenia! z Bogiem! +
FBAdo­ra­cja Czerw­co­wa #10 Jed­na Dru­ży­na — Jeden Cel!