0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Grudniowa #04 OdNowa!

Data

28 grudnia 2017

Godzina

18:30 || Msza Św.

19:30 || ADORACJA

Adoracja Grudniowa #04 OdNowa!

Zaczy­na­my od nowa i odno­wę! O co cho­dzi❓?⬇️⬇️

Pan wzy­wa każ­de­go z nas, zachę­ca nas, byśmy na nowo zaczę­li rela­cję z Nim. On przy­cho­dzi do naszych serc, by je odświe­żyć, odno­wić, poukła­dać i to wszyst­ko czy­ni swo­ją miło­ścią i obec­no­ścią. ☺️?

Jeśli jesteś pochłonięta/​y róż­ny­mi spra­wa­mi i nie masz cza­su na rela­cję z Bogiem, jeśli gdzieś po pro­stu się pogubiłaś/​eś w życiu, to Jezus Cię wzy­wa, On pra­gnie Ci daro­wać wszyst­kie grze­chy. On chce oczy­ścić Two­je ser­ce, by na nowo ożyło!
Może znasz taką oso­bę? Zapro­po­nuj jej to wyda­rze­nie, zapro­ście zna­jo­mych, niech dobro pój­dzie w fejs­bu­ko­wy świat z peł­ną mocą. ???

Spró­buj, na nowo, może po raz 187228723, spró­buj i spo­tkaj Tego, któ­ry nie odrzu­ca, nie potę­pia, nie oskar­ża, ale cze­ka na Ciebie. ?

Jak zawsze w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca spo­tkaj­my się w Bazy­li­ce, w cen­trum Kra­ko­wa. ⛪️
W tym mie­sią­cu sku­pia­my się na… Naro­dzi­nach Pana Jezu­sa w odnie­sie­niu do Maryi, Jego i naszej Mamy. Co się wyda­rzy­ło ponad 2 tys. lat temu w jej ser­cu i cze­go Mary­ja nas uczy? Co spra­wia­ło naj­więk­sze trud­no­ści? Cze­go uczą nas paste­rze, któ­rym obja­wił się Anioł z wiel­ką licz­bą chó­rów anielskich? ???
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: Ado­ra­cja Gru­dnio­wa #04 OdNo­wa!- Dołącz do nas!

Przyjdź. Spo­tkaj Go.
Do zobaczenia! +