0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Kwietniowa #08 PRZEŁAM SIĘ!

Data

27 kwietnia 2017

Godzina

Msza św. 18:30

Adoracja 19:30 - 21:00

Adoracja Kwietniowa #08 PRZEŁAM SIĘ!

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

#08 PRZEŁAM SIĘ!

Już 27 kwiet­nia spo­ty­ka­my się w Bazy­li­ce Mariac­kiej, by w ado­ro­wać i wiel­bić Pana!

W tym mie­sią­cu mamy frag­ment: „Jako i my odpusz­cza­my naszym winowajcom”.
Czy potra­fi­my prze­ła­mać swo­je sła­bo­ści, przy­kre doświad­cze­nia, gniew i prze­ba­czyć tym, któ­rzy nas zra­ni­li? Prze­ba­czać jest cięż­ko, każ­de­mu. Dla­te­go będzie­my czer­pać siły od Tego, któ­ry prze­ba­czył wszyst­kim grze­chy i jesz­cze umarł za nas na krzy­żu, a póź­niej Zmartwychwstał.
Jezus żyje i daje przy­kład jak mamy żyć. On Jest Dro­gą, Praw­dą i Życiem.

Gościn­nie będzie z nami zespół nie­ma­GO­tu 🙂

Przyjdź­cie i zapro­ście swo­ich zna­jo­mych, udo­stęp­niaj­cie wyda­rze­nie. Niech dobro idzie w świat! 😉

Do zoba­cze­nia! +