0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Marcowa

Adoracja Marcowa

Zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję „Już dobrze!”, w naj­bliż­szy czwar­tek (28 mar­ca) o godz. 18.30. W mar­cu będzie o.. dobroci! 

Pan Bóg chce nam prze­ka­zać, że jest DOBRY. On szu­ka nas, zagi­nio­nych, pogu­bio­nych w wirze tego świa­ta, obo­wiąz­ków, trosk, upad­ków, rozczarowań.
Jezus zosta­wia dziś wszyst­ko, dosłow­nie całe inne stwo­rze­nie, by odna­leźć Cie­bie. Jak Dobry Pasterz, któ­ry zosta­wia 99 owiec, by odszu­kać tą jed­ną, zagu­bio­ną. Gdy ją znaj­du­je mówi: „Już dobrze, jestem przy Tobie! Wracajmy”.
Taki Dobry jest nasz Bóg.

Spo­tkaj­my się też wspól­nie na Eucha­ry­stii, by po niej Ado­ro­wać Pana.
W tym mie­sią­cu będzie z nami nasz Zespół Muzyczny 🙂
Po Ado­ra­cji spo­tka­nie w sal­ce mariac­kiej — zostań­cie, poznaj­my się, poroz­ma­wiaj­my choć chwilę 🙂

18.30 || Eucharystia
19.30 || Adoracja