0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Październikowa #02 BEZWARUNKOWA.

Data

25 października 2018

Godzina

18.30 || Eucharystia
19.30 || ADORACJA

Adoracja Październikowa #02 BEZWARUNKOWA.

KOCHANI!! 🙂
W ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z Panem! 🙂

Star­tu­je­my z odkry­wa­niem na nowo, wydo­by­wa­niem na zewnątrz z nas owo­ców Ducha Świętego.
Zaczy­na­my od chy­ba naj­waż­niej­szej — MIŁOŚCI! ♥

Jak żyć kocha­jąc, nie oskar­ża­jąc, nie osą­dza­jąc? Jak kochać sko­ro doświad­cza­my zra­nień, bólu, zawodów?

Tyl­ko Jezus może nam to uka­zać i wie­rzy­my, że tak będzie i tym razem. Wie­rzy­my, że On ma moc prze­mie­nić nasze dusze tak, by kocha­ły bar­dziej, głę­biej, BEZWARUNKOWO. 🙂

Bo Pan Bóg kocha wła­śnie tak. Każ­de­go. Jak mówił św. Augu­styn: KOCHAJRÓB CO CHCESZ! 😀

18.30 || Eucharystia
19.30 || Adoracja

Speł­nić uczy­nek miło­ści bliź­nie­go może­my wcze­śniej, zapra­sza­jąc kogoś na Adorację. 😉

Duchu Boży odkry­waj, oży­wiaj w nas Two­ją Miłość!

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: Ado­ra­cja Paź­dzier­ni­ko­wa #02 Bezwarunkowa.

Bless! +

#spo­tkaj­Go #kocha­ji­rób­coc­chesz #bez­wa­run­ko­wa