0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Sierpniowa #12 WYBRAŁEM CIĘ! feat. niemaGOtu

Data

30 sierpnia 2018

Godzina

18:30 || Eucharystia

19:30 || Adoracja

Adoracja Sierpniowa #12 WYBRAŁEM CIĘ! feat. niemaGOtu

Kocha­ni!
Zapra­sza­my Was na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. Już 30. sierp­nia, jak zawsze w Bazy­li­ce Mariac­kiej w samym ser­du­chu Krakowa! ?

To będzie ostat­nia Ado­ra­cja… z cyklu rocz­ne­go oczy­wi­ście. ☺️
Będzie­my zasta­na­wiać się nad tym jak Pan Bóg pra­gnie nas „uko­ro­no­wać”, jak to uczy­nił z Mary­ją. Cze­go ona nas uczy? Jak postę­po­wać, by Pan Bóg mi błogosławił?

Pan mówi do każ­de­go z nas: WYBRAŁEM CIĘ! Ze mną możesz wszyst­ko uczy­nić, prze­trwać naj­więk­sze burze, poko­nać strach i wresz­cie opu­ścić grób zosta­wia­jąc tam wszyst­kie swo­je grzechy.

Z wie­eeel­ką rado­ścią chce­my rów­nież ogło­sić, że będzie z nami zespół nie­ma­GO­tu ?? Już kil­ka razy u nas byli, będą i w tym mie­sią­cu. ? Cie­szy­my się!!

18:30 || Eucharystia
19:30 || Adoracja

Zapra­szaj­cie zna­jo­mych, poślij­cie dalej dobro w świat fejs­bu­ko­wy i nie tylko! ??

Miej­cie się naj­pięk­niej i do zoba­cze­nia! Z Bogiem! +

Ado­ra­cja Sierp­nio­wa #12 Wybra­łem Cię! feat. niemaGOtu

#spo­tkaj­Go #nie­ma­GO­tu