0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Bajki, opowieści i legendy mariackie

Bajki, opowieści i legendy mariackie

Skąd wzię­ły się wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Jak ważą­cy pięć ton dzwon rycer­ski zna­lazł się na wie­ży mariac­kiej? Kie­dy i dla­cze­go Karol Woj­ty­ła po raz pierw­szy odwie­dził Kra­ków? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­du­ją się w nowej książ­ce „Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie” autor­stwa Ewy Czaczkowskiej. 

W koście­le Mariac­kim, świat codzien­nie łączy się z tym, co tajem­ni­cze, i przez to rów­nież z tym, co naj­pięk­niej­sze. A ta nie­zwy­kła książ­ka wpro­wa­dza nas w nie­zwy­kłej mocy nowe hory­zon­ty. To lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go poszu­ki­wa­cza i odkryw­cy nasze­go dzie­dzic­twa ukry­te­go w legen­dach, któ­re żyją wła­snym życiem. Wciąż powsta­ją nowe, cze­go naj­do­sko­nal­szym dowo­dem jest dru­gie, posze­rzo­ne wyda­nie bajek, opo­wie­ści i legend mariac­kich” — stwier­dza ks. inf. Dariusz Raś — archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariackiej.

Autor­ką książ­ki jest Ewa Czacz­kow­ska — publi­cyst­ka, dok­tor histo­rii, wykła­dow­ca. Napi­sa­ła ona wie­le ksią­żek, w tym bio­gra­fię św. Fau­sty­ny i kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Ilu­stra­cje przy­go­to­wa­ła Kata­rzy­na Fus.

Książ­ka zosta­ła wyda­na przez Wydaw­nic­two Biblos. Moż­na ją nabyć m.in. w zakry­stii bazy­li­ki Mariac­kiej oraz w skle­pie Arkos.