0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

Błyskotliwa kariera

Błyskotliwa kariera

Kie­dyś żył z kar­tek żyw­no­ścio­wych, teraz jest mul­ti­mi­liar­de­rem. 37-let­ni Jan Koum do Sta­nów Zjed­no­czo­nych tra­fił z Ukra­iny jako 16-latek. Jego rodzi­na led­wo wią­za­ła koniec z koń­cem i żyła dzię­ki kart­kom żyw­no­ścio­wym. W 2009 r. Koum wraz z Bria­nem Acto­nem uru­cho­mił komu­ni­ka­tor What­sApp, któ­ry obec­nie ma 450 mln użyt­kow­ni­ków i został prze­ję­ty za 19 mld dol. przez naj­po­pu­lar­niej­szy ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy Face­bo­ok (money​.pl). Jan pod­jął wła­ści­we decy­zje i umiał się zna­leźć w sytu­acji życio­wej. Na tym pole­ga bły­sko­tli­wa karie­ra.

To samo może­my powie­dzieć o Zache­uszu. Jego bły­ska­wicz­na karie­ra od grzesz­ni­ka do świę­te­go nie prze­sta­je nas inspi­ro­wać. Ten boha­ter dzi­siej­szej Ewan­ge­lii umiał się zna­leźć i pod­jąć wła­ści­we decy­zje. Bo na tym rów­nież pole­ga bły­sko­tli­wa karie­ra w świe­cie łaski: trze­ba być cie­ka­wym spo­tka­nia z Jezu­sem, nie nale­ży pie­lę­gno­wać zatwar­dzia­łe­go ser­ca, potrze­ba szyb­kich decy­zji i zmia­ny życia po nawró­ce­niu. Zache­usz zaświad­cza o tym swo­im nowym życiu i o suk­ce­sie prze­mia­ny ducho­wej: „Panie, oto poło­wę mego mająt­ku daję ubo­gim, a jeśli kogoś w czymś skrzyw­dzi­łem, zwra­cam poczwór­nie” (Łk 19). To jest dopie­ro karie­ra pro­wa­dzą­ca nie tyl­ko na kar­ty Ewan­ge­lii, lecz do domu Ojca niebieskiego.

W dzi­siej­szej Ewan­ge­lii może­my dostrzec, jak bar­dzo Jezus Chry­stus zauwa­ża nas w tłu­mie i chce, żeby­śmy wyszli z dziw­nych, powi­kła­nych sytu­acji. Zwra­ca się do nas po imie­niu i zmie­nia wszyst­ko. On poma­ga nam sta­nąć o wła­snych siłach. Pan Jezus — On odmie­nia nasze rela­cje z Bogiem. Potrze­ba tyl­ko naszej otwar­to­ści i radość sta­je się udzia­łem naszych domów. Bo Pan nie zwra­ca uwa­gi na grzesz­ność, ale na prze­mia­nę ser­ca.

Zba­wi­ciel ocze­ku­je od czło­wie­ka robie­nia karie­ry, lecz raczej i przede wszyst­kim w prze­strze­ni ser­ca i roz­wo­ju ducho­we­go. Sen­sem spo­tka­nia z Nim na Eucha­ry­stii jest zoba­czyć samych sie­bie w praw­dzie i otwo­rzyć się na wiel­ką zmia­nę, któ­rą Jezus nie­sie. Jest z nami Jezus. „Dziś zba­wie­nie sta­ło się udzia­łem tego domu”. Tego domu. Amen.

/​ks. inf. Dariusz Raś/