0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Cappella Marialis w katedrze Notre-Dame

Cappella Marialis w katedrze Notre-Dame

1 grud­nia w pary­skiej kate­drze Notre-Dame odbył się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis z bazy­li­ki Mariac­kiej i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie, w ramach obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę. 

Oba zespo­ły moż­na rów­nież było usły­szeć pod­czas Mszy św. poprze­dza­ją­cej uro­czy­stą inau­gu­ra­cję Kapli­cy Pol­skiej, w któ­rej znaj­du­je się wize­ru­nek Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i reli­kwie św. Jana Paw­ła II.

Dla zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis zarów­no kon­cert jak i zaśpie­wa­nie pod­czas litur­gii wraz z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w tym naj­waż­niej­szym koście­le we Fran­cji było wiel­kim prze­ży­ciem. Notre-Dame w Pary­żu uzna­wa­ne jest za wzo­rzec wyso­kie­go pozio­mu muzy­ki wła­śnie pod­czas litur­gii. Wyda­je mi się, że god­nie repre­zen­to­wa­li­śmy pol­ską kul­tu­rę wyko­nu­jąc pod­czas kon­cer­tu muzy­kę K. Szy­ma­now­skie­go, H.M. Górec­kie­go, K. Pen­de­rec­kie­go, H.J. Boto­ra oraz pre­zen­tu­jąc nasz stan­dard muzy­ki litur­gicz­nej. Wie­czor­ny kon­cert w Amba­sa­dzie RP w Pary­żu rów­nież był dla muzy­ków wiel­kim prze­ży­ciem oraz wyróż­nie­niem. W tej sali kon­cer­to­wał bowiem sam Fry­de­ryk Cho­pin – mówi dyry­gent zespo­łów dr Krzysz­tof Michałek.

Cap­pel­la Maria­lis jest zespo­łem wokal­nym bazy­li­ki Mariac­kiej, któ­ry nawią­zu­je do wiel­kich tra­dy­cji muzycz­nych tego wła­śnie kościo­ła. Swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czę­ła rok temu – w 1. Nie­dzie­lę Adwen­tu. Nasza obec­ność w Notre-Dame jest wspa­nia­łym zwień­cze­niem pierw­sze­go roku dzia­łal­no­ści. Zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków muzy­ki sakral­nej do bazy­li­ki w każ­dą sobo­tę o godz. 18.30 – doda­je K. Michałek.

Rela­cję z poby­tu moż­na odna­leźć na pro­fi­lu bazy­li­ki Mariac­kiej i na IFran­cja.