0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret po wpro­wa­dze­niu sta­nu zagro­że­nia epidemicznego: 

W nawią­za­niu do reko­men­da­cji Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z dnia 12 mar­ca 2020 r., któ­re obo­wią­zu­ją do dnia 29 mar­ca 2020 r., w związ­ku nowy­mi oko­licz­no­ścia­mi, wyni­ka­ją­cy­mi z wpro­wa­dze­nia przez wła­dze pań­stwo­we sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w dniu 13 mar­ca 2020 r., kie­ru­jąc się odpo­wie­dzial­no­ścią za powie­rzo­ny mojej tro­sce Lud Boży posta­na­wiam dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, co następuje:

1. Usil­nie zachę­cam wier­nych do sto­so­wa­nia się do wszel­kich posta­no­wień i zale­ceń orga­nów pań­stwo­wych, któ­re mają na celu ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa i wywo­ły­wa­nej nim cho­ro­by COVID-19.

2. Ape­lu­ję do wier­nych, aby w tych dniach pozo­sta­li w domach, korzy­sta­jąc z udzie­lo­nej dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Nie­uczest­ni­cze­nie w Mszy świę­tej nie­dziel­nej w tych warun­kach nie jest prze­ja­wem bra­ku poboż­no­ści i wia­ry, lecz wyra­zem tro­ski o dobro wspól­ne i miło­ści Boga obec­ne­go w dru­gim człowieku.

3. Jeśli to koniecz­ne, niech w Mszy świę­tej uczest­ni­czą wier­ni, któ­rzy zamó­wi­li daną inten­cję wraz z naj­bliż­szą rodziną.

4. Zgod­nie posta­no­wie­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 13 mar­ca 2020 r. na Mszy świę­tej, zarów­no wewnątrz jak i na zewnątrz kościo­ła, łącz­nie nie może być wię­cej niż 50 osób. Bar­dzo pro­szę, aby wier­ni w duchu odpo­wie­dzial­no­ści pod­po­rząd­ko­wa­li się tym ogra­ni­cze­niom. Nato­miast księ­ży pro­bosz­czów i rek­to­rów kościo­łów usil­nie pro­szę o egze­kwo­wa­nie tego postanowienia.

5. Zachę­cam wier­nych do korzy­sta­nia z trans­mi­sji Mszy świę­tych w tele­wi­zji, radiu i inter­ne­cie oraz do przyj­mo­wa­nia Komu­nii świę­tej duchowej.

6. Jed­no­cze­śnie pro­szę księ­ży pro­bosz­czów i rek­to­rów kościo­łów, aby świą­ty­nie pozo­sta­ły otwar­te i aby ist­nia­ła moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modli­twy, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i spowiedzi.

7. Księ­ży, kape­la­nów szpi­tal­nych, sio­stry zakon­ne i wier­nych świec­kich zachę­cam do szcze­gól­nie tro­skli­wej, roz­trop­nej i odważ­nej opie­ki dusz­pa­ster­skiej nad chorymi.

8. Pro­szę kapła­nów, bra­ci i sio­stry zakon­ne oraz wier­nych świec­kich o wytrwa­łą modli­twę w inten­cji cho­rych oraz tych wszyst­kich, któ­rzy są zaan­ga­żo­wa­ni w pomoc dla nich.

9. Dekret niniej­szy obo­wią­zu­je do dnia 29 mar­ca 2020 r.

Przy­zy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa Mat­ki Bożej Uzdro­wie­nia Cho­rych udzie­lam paster­skie­go błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski