0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dlaczego na ślubie nie będzie Alleluja ze „Shreka”?

Data

12 stycznia 2017

Godzina

19.15

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze
Bazylika Mariacka
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Dlaczego na ślubie nie będzie Alleluja ze „Shreka”?

Jak się ma współczesna muzyka kościelna?  Jest z nią lepiej czy gorzej niż jeszcze kilka wieków temu? Podoba się nam czy nie?

Woli­my sta­re, naboż­ne, choć nie­co nie­raz ckli­we pie­śni czy może żywe utwo­ry gra­ne na gita­rach i wyśpie­wy­wa­ne przez para­fial­ne zespo­ły młodzieżowe?

A może cho­rał gre­go­riań­ski? Kolę­dy czy raczej kano­ny z Taize? I co na to Pan Bóg? Podo­ba­ją Mu się te nasze psal­my i hymny?

Śpie­wa­my dla sie­bie, by „lepiej nam się modli­ło” czy może na Jego chwałę? 

Jak się oka­zu­je — muzy­ka kościel­na to nie taka pro­sta spra­wa! Może­my się obu­rzać na nad­uży­cia, mieć swo­je upodo­ba­nia, ale nie wol­no nam zapo­mi­nać, że rów­nież tę dzie­dzi­nę zwią­za­ną z litur­gią obo­wią­zu­ją pew­ne reguły.

O tym, DLACZEGO NA ŚLUBIE NIE BĘDZIE ALLELUJA ZESHREKA, a wie­lu innych utwo­rów orga­ni­sta po pro­stu grać nigdy nie powi­nien — opo­wie już 12 stycz­nia o. Grze­gorz Doniec, dominikanin.

Ojciec Grze­gorz Doniec świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu przy­jął w 2016 roku. Jest muzy­kiem-instru­men­ta­li­stą oraz pasjo­na­tem litur­gii i muzy­ki litur­gicz­nej. Ukoń­czył Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie w kla­sie klar­ne­tu. Kon­cer­to­wał m.in. z Orkie­strą Pań­stwo­wej Fil­har­mo­nii. W Zako­nie, jako wie­lo­let­ni kan­tor, uczył śpie­wu i był ini­cja­to­rem róż­nych ini­cja­tyw muzycz­nych, zwią­za­nych głów­nie z popu­la­ry­za­cją cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go. Swo­ją pra­cę magi­ster­ską z teo­lo­gii poświę­cił pre­zen­ta­cji muzy­ki litur­gicz­nej w uję­ciu Jose­pha Rat­zin­ge­ra – Bene­dyk­ta XVI. Kon­ty­nu­uje stu­dia licen­cjac­ko-dok­to­ranc­kie na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. W Szko­le Kan­to­rów przy Zako­nie Domi­ni­ka­nów pro­wa­dzi zaję­cia z teo­lo­gii litur­gii i dobo­ru śpie­wu liturgicznego.