0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Wzo­ro­wo odpo­wie­dział na wia­rę w Boga, któ­ry jest miło­ścią, ponie­waż wła­śnie w miło­ści Boga odnaj­dy­wał świa­tło życia i pokój ser­ca” — tak o bł. Micha­le Gie­droy­ciu mówił 8 czerw­ca 2019 w bazy­li­ce Mariac­kiej ks. kard. Ange­lo Bec­ciu, pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za Jego beatyfikację.

Mszy św. dzięk­czyn­nej prze­wod­ni­czył Pre­fekt Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych ks. kard. Ange­lo Bec­ciu. Wzię­li w niej udział m.in. przed­sta­wi­cie­le Epi­sko­pa­tu Pol­ski i Litwy, sio­stry jadwi­żan­ki wawel­skie, któ­rych patro­nem jest wła­śnie bł. Michał oraz potom­ko­wie błogosławionego.

Histo­rię życia i pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go kra­kow­skie­go zakon­ni­ka przy­po­mniał arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski powo­łu­jąc się na dekret tzw. beaty­fi­ka­cji rów­no­waż­nej o hero­icz­no­ści cnót i kul­cie od nie­pa­mięt­nych cza­sów, ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka 7 listo­pa­da 2018 roku. „Dzi­siej­sza uro­czy­stość jest naszym wiel­kim dzięk­czy­nie­niem skła­da­nym Bogu za tę praw­dzi­wie dla nas bło­go­sła­wio­ną decy­zję Ojca Świę­te­go” — mówił metro­po­li­ta kra­kow­ski. „Był prze­pięk­nym kwia­tem, jed­nym z pierw­szych, mło­de­go Kościo­ła litew­skie­go, sta­jąc się następ­nie cen­nym darem dla zie­mi pol­skiej. Nie­daw­ne potwier­dze­nie kul­tu, któ­rym cie­szył się on od nie­pa­mięt­nych cza­sów, sta­je się zachę­tą dla Kościo­ła, tutaj w Pol­sce i dla Kościo­ła na Litwie, aby kon­ty­nu­ować wspól­ne piel­grzy­mo­wa­nie” — doda­wał pod­czas homi­lii kard. Becciu.

Na zakoń­cze­nie Mszy św. reli­kwie bło­go­sła­wio­ne­go zosta­ły prze­ka­za­ne na ręce ordy­na­riu­sza die­ce­zji kosze­dar­skiej bpa Jona­sa Ivanauskasa.

Michał Gie­droyć, żyją­cy w XV wie­ku zakry­stia­nin z kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie, przy­jaź­nił się ze Świę­to­sła­wem Mil­czą­cym, posłu­gu­ją­cym w koście­le Mariac­kim, a tak­że ze św. Janem z Kęt, św. Szy­mo­nem z Lip­ni­cy, św. Sta­ni­sła­wem Kazi­mier­czy­kiem oraz Iza­ja­szem Bone­rem. Dzię­ki tej gru­pie świę­tych przy­ja­ciół wiek XV jest nazy­wa­ny „szczę­śli­wym wie­kiem Kra­ko­wa” (felix secu­lum Cracoviae).